مدیر خنگ - چهارشنبه دوازدهم تیر ۱۳۹۲
سیاست گاوداری - چهارشنبه دوازدهم تیر ۱۳۹۲
خورد شده، شكسته، له شده - چهارشنبه دوازدهم تیر ۱۳۹۲
خدا بگم چیكارت كنه پلفسل عباسی - چهارشنبه دوازدهم تیر ۱۳۹۲
ارتش چرا نداره - چهارشنبه دوازدهم تیر ۱۳۹۲
دیگه دیره - چهارشنبه دوازدهم تیر ۱۳۹۲
خاك تو سر مسئولین محترم - چهارشنبه دوازدهم تیر ۱۳۹۲
غیرتای الكی - چهارشنبه دوازدهم تیر ۱۳۹۲
راننده روانی ون - چهارشنبه دوازدهم تیر ۱۳۹۲
جنسیتای الكی - چهارشنبه دوازدهم تیر ۱۳۹۲
قاتلا - چهارشنبه دوازدهم تیر ۱۳۹۲
به یك دیوار خوب جهت كوبیدن سر نیازمندیم - چهارشنبه دوازدهم تیر ۱۳۹۲
با پرنده، مردم، خونه و كشور جمله بسازید - چهارشنبه دوازدهم تیر ۱۳۹۲
ضرضرای الكی - چهارشنبه دوازدهم تیر ۱۳۹۲
مردم سرزمینم - چهارشنبه دوازدهم تیر ۱۳۹۲
پیشرفت - چهارشنبه دوازدهم تیر ۱۳۹۲
شهرمون گاهی قشنگه - چهارشنبه دوازدهم تیر ۱۳۹۲
نوش جونت - چهارشنبه دوازدهم تیر ۱۳۹۲
كرایه تاكسی - چهارشنبه دوازدهم تیر ۱۳۹۲
اگه به زنت نگفتم... - چهارشنبه دوازدهم تیر ۱۳۹۲
دیدین گفتم مرد باس سیبیل داشته باشه - چهارشنبه دوازدهم تیر ۱۳۹۲
فرهنگ غنی ایرانی - چهارشنبه دوازدهم تیر ۱۳۹۲
سال یكهزاروسیصدونودویك خورشیدی معادل دوهزارودوازده میلادی - چهارشنبه دوازدهم تیر ۱۳۹۲
دلشكسته - چهارشنبه دوازدهم تیر ۱۳۹۲
دختران سرزمین من 5 - چهارشنبه دوازدهم تیر ۱۳۹۲