مدیر خنگ - چهارشنبه دوازدهم تیر 1392
سیاست گاوداری - چهارشنبه دوازدهم تیر 1392
خورد شده، شكسته، له شده - چهارشنبه دوازدهم تیر 1392
خدا بگم چیكارت كنه پلفسل عباسی - چهارشنبه دوازدهم تیر 1392
ارتش چرا نداره - چهارشنبه دوازدهم تیر 1392
دیگه دیره - چهارشنبه دوازدهم تیر 1392
خاك تو سر مسئولین محترم - چهارشنبه دوازدهم تیر 1392
غیرتای الكی - چهارشنبه دوازدهم تیر 1392
راننده روانی ون - چهارشنبه دوازدهم تیر 1392
جنسیتای الكی - چهارشنبه دوازدهم تیر 1392
قاتلا - چهارشنبه دوازدهم تیر 1392
به یك دیوار خوب جهت كوبیدن سر نیازمندیم - چهارشنبه دوازدهم تیر 1392
با پرنده، مردم، خونه و كشور جمله بسازید - چهارشنبه دوازدهم تیر 1392
ضرضرای الكی - چهارشنبه دوازدهم تیر 1392
مردم سرزمینم - چهارشنبه دوازدهم تیر 1392
پیشرفت - چهارشنبه دوازدهم تیر 1392
شهرمون گاهی قشنگه - چهارشنبه دوازدهم تیر 1392
نوش جونت - چهارشنبه دوازدهم تیر 1392
كرایه تاكسی - چهارشنبه دوازدهم تیر 1392
اگه به زنت نگفتم... - چهارشنبه دوازدهم تیر 1392
دیدین گفتم مرد باس سیبیل داشته باشه - چهارشنبه دوازدهم تیر 1392
فرهنگ غنی ایرانی - چهارشنبه دوازدهم تیر 1392
سال یكهزاروسیصدونودویك خورشیدی معادل دوهزارودوازده میلادی - چهارشنبه دوازدهم تیر 1392
دلشكسته - چهارشنبه دوازدهم تیر 1392
دختران سرزمین من 5 - چهارشنبه دوازدهم تیر 1392